Capítol 04

Principals recomanacions.


4.1.1. Tenir clar l’objectiu professional.

Aquesta és una condició necessària no només per fer front a una entrevista de selecció, sinó per afrontar tot el procés de cerca de feina. Si no es té clar què es vol aconseguir, difícilment es recorrerà el camí necessari per a assolir-ho.

4.1.2. Haver fet un profund balanç sobre el grau d’ajust del propi perfil al del lloc de treball que s’ofereix.

La millor manera de generar confiança i seguretat a la persona que entrevista, és transmetent un balanç clar i creïble dels avantatges i desavantatges del propi perfil per a respondre als requeriments del lloc que s’ofereix. Per fer-ho, és necessari abans haver fet una profunda i sincera reflexió sobre les principals virtuts i els principals defectes de la persona mateixa.

4.1.3. Informar-se sobre l’empresa.

Davant de dues candidatures igualment vàlides per a un lloc de treball, l’empresa preferirà aquella que mostri un especial interès per l’organització. Una de les maneres més evidents de mostrar interès per a una organització és estar-ne suficientment informat, és a dir, conèixer els seus productes i/o serveix, la clientela, la competència, el sector, etc.

4.1.4. Informar-se sobre els detalls de l’entrevista.

Com més informació es té de l’entrevista, més fàcil és controlar l’ansietat i els nervis. Per tant, és recomanable informar-se amb temps del màxim de detalls de l’entrevista per preparar-la: el lloc on es farà, la persona que la farà, la informació sobre el lloc de treball que s’ofereix, l’hora de la convocatòria, etc.

Aquests detalls, entre d’altres coses, han de permetre assegurar que s’arriba amb puntualitat a l’entrevista.

4.1.5. Preparar les respostes a les preguntes més habituals, les més conflictives i les més compromeses.

Abans d’anar a una entrevista és recomanable preparar-se les respostes a aquelles preguntes que es fan habitualment en una entrevista, preveure aquelles preguntes més conflictives atenent la informació del currículum i preveure també les respostes a possibles preguntes conflictives de caràcter més personal.

Alerta, però, que en preparar-se les respostes no es perdi ni la naturalitat ni la sinceritat. Cal evitar parlar com si s’hagués memoritzat allò que es diu, així com donar informació falsa.

4.1.6. Preparar preguntes per fer.

És molt habitual que al final de tota l’entrevista, l’entrevistador/a demani al candidat/a si vol fer alguna pregunta per aclarir qualsevol dubte. En aquests moments és important aclarir quin és el següent pas del procés de selecció i qui l’ha de fer. També es recomana que, en una primera entrevista, en aquests moments s’eviti preguntar detalls sobre la retribució o les condicions laborals. Aquestes preguntes és preferibles fer-les quan el procés de selecció està més tancat i les probabilitats de contractació són elevades.

4.2.1. Destacar el positiu de les empreses on s’ha treballat.

Si es parla bé de les empreses és possible que es valori la capacitat del cadidat/a d’establit relacions positives. De totes maneres, aquesta recomanació és molt important tenir-la present sobretot per evitar fer el contrari, és a dir, criticar o destacar aspectes negatius de les empreses on s’ha treballat.

4.2.2. Fer saber els punts forts que suggereix treballar en aquesta empresa.

En fer-ho, es demostra tenir informació sobre l’empresa i haver-ne fet un balanç positiu. Tant una cosa com l’altra indica que es té interès per l’empresa, no només per la feina que ofereix.

4.2.3. Deixar clar el motiu que empeny al canvi.

En cas de presentar-se en un procés selectiu tot i estar treballant, és molt important explicar el motiu que empeny al canvi. En aquest cas seria fàcil caure en la crítica a l’empresa on s’està treballant i, ja s’ha comentat, que és del tot recomanable no fer-ho. És desitjable exposar el motiu en positiu. Per tant, cal ser sincer/a a l’hora d’exposar el motiu, però no cal explicar tota la veritat.

4.2.4. Saber escoltar.

En una entrevista es pot caure en l’error d’aprofitar tots els moments per parlar amb l’única finalitat de vendre’s. Tot i això, és molt important parlar el necessari i dedicar una especial atenció a escoltar la persona que fa l’entrevista.

4.3.1. Parlar malament de les empreses on s’ha treballat en el passat.

Aquest és un dels pitjors errors que es poden cometre en una entrevista. Si un/a es posa a la pell de qui fa l’entrevista, veure una persona criticar una empresa on ha estat treballant pot fer pensar que, si se la contracta, faci el mateix de la mateixa empresa que ara ofereix el lloc de treball. Una persona que és capaç de donar mala premsa d’altres empreses és una amenaça per l’empresa contractant.

4.3.2. Centrar-se, d’entrada, en la retribució.

En una primera entrevista on les probabilitats d’accés al lloc de treball no són clares, és preferible no centrar-se a parlar de la retribució ni en detalls de les condicions laborals. Qui ho fa, mostra un interès molt instrumental per la feina i resta importància a altres beneficis que pugui oferir l’organització.

4.3.3. Dir que la intenció és treballar en aquesta empresa fins que no es trobi res millor.

Dir que la intenció és treballar en aquesta empresa fins que no es trobi res millor, és menysprear l’empresa i l’oferta que aquesta fa. A més, fa evident, d’entrada, un clar desajustament entre el propi perfil i els requeriments del lloc de treball, perquè no s’ajusta a les pròpies expectatives laborals.

4.3.4. Afirmar que es pot desenvolupar qualsevol tipus de feina.

Fer aquesta afirmació denota o bé un desconeixement dels requeriments del lloc de treball que ofereix l’organització, o bé una manca de valoració d’un/a mateix/a, o bé un menyspreu pel propi procés de selecció. Se suposa que cada persona té un perfil que s’ajusta més o menys als requeriments d’un lloc i que un procés selectiu té la missió de trobar la persona amb el perfil que més s’ajusta al lloc.

4.4.1. Superar la por.

Un dels principals obstacles que s’han de superar en una entrevista de selecció és la por de ser avaluat i l’ansietat i els nervis que això comporta. Si es controlen aquestes emocions, ja es té molt de guanyat perquè són la principal causa de la sensació de fracàs en una entrevista.

4.4.2. Considerar l’opció de començar des de baix.

Una persona que té i deixa clares les pròpies expectatives i els objectius professionals ha de ser capaç, també, de considerar l’opció de començar des d’un nivell inferior per qual s’està capacitat, sempre i que l’empresa deixi clar que existeix la possibilitat de créixer, que aquest només és el punt de partida en la relació contractual.

4.4.3. L’organització té tanta necessitat de cobrir el lloc vacant com el candidat/a de trobar una feina.

No s’ha de perdre de vista que, en un procés selectiu, tanta necessitat té l’empresa de cobrir el lloc vacant com els candidats i candidates de trobar una feina. La millor resposta a aquestes necessitats, tant de l’empresa com de les candidatures, és en el cas de l’empresa, trobar el perfil que més s’ajusta als requeriments del lloc de treball a cobrir, i, en el de la persona que busca feina, trobar la feina que més s’ajusta al seu perfil professional i a les seves expectatives laborals.